Untitled Document

 

ผู้ป่วยทั้งหมด
ช่วงอายุ
No. วันที่ลงทะเบียน รหัสคนไข้ ชื่อ นามสกุล เพศ บัตรประชาชน การวินิจฉัยโรค ระยะของโรค อายุ จังหวัด
1. 7-ก.ย.-66

AN.CA.66/048

นางจำเริญ จันทร์จำนงค์ หญิง 3530900100311 Hcc Stage 4 60 ปี พิษณุโลก
2. 7-ก.ย.-66

AN.CA.66/047

Mr.Mohammad Reza Zare ชาย 545937034 Other Stage 4 62 ปี เชียงใหม่
3. 7-ก.ย.-66

AN.CA.66/060

นายไสว สุดถนอม ชาย 3470900205441 Other Stage 4 73 ปี สกลนคร
4. 1-ก.ย.-66

AN.CA.66/068

นางสำเนียง สุระภา หญิง 3440300720484 Other Stage 4 76 ปี มหาสารคาม
5. 7-ส.ค.-66

AN.CA.65/128

นายปรีดา ศรีโฉมงาม ชาย 3102100057701 CA Nasopharynx Stage 4 52 ปี สมุทรปราการ
6. 10-มิ.ย.-66

AN.CA.66/041

นายฉลอง ไชยโคตร ชาย 3470100879218 CHCA Stage 4 49 ปี สกลนคร
7. 10-มิ.ย.-66

AN.CA.66/040

นางสาวน้ำฝน แก้วก่อง หญิง 1411900030718 CA Cervic Stage 4 46 ปี อุดรธานี
8. 8-มิ.ย.-66

AN.CA.66/046

นายนิธิโรจน์ พวนพันธ์กิจ ชาย 3100900043940 Other Stage 4 60 ปี กรุงเทพมหานคร
9. 6-มิ.ย.-66

AN.CA.66/043

นายอุ่น พาเสน่ห์ ชาย 3102200858373 CA Lung Stage 4 75 ปี สกลนคร
10. 17-พ.ค.-66

AN.CA.66/037

นางสาวชัญญาพัทธ์ สมใจสัตย์ หญิง 1349900640263 CA Rectum Stage 4 29 ปี นนทบุรี
11. 17-พ.ค.-66

AN.CA.66/036

นายอานนท์ สุขกากิจ ชาย 1711000002138 Other Stage 4 39 ปี นครปฐม
12. 13-พ.ค.-66

AN.CA.66/039

นายอิทธิภัทร์ ชุมทอง ชาย 3120200032228 CA Colon Stage 4 72 ปี กรุงเทพมหานคร
13. 13-พ.ค.-66

AN.CA.66/038

นายสมสุข สุขใบ ชาย 3750100407429 Other Stage 4 65 ปี ราชบุรี
14. 13-พ.ค.-66

AN.CA.66/035

นายชัยนรินทร์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ชาย 3710600601003 Other Stage 4 71 ปี ปทุมธานี
15. 13-พ.ค.-66

AN.CA.66/034

นายประชานุ วงค์กัญชา ชาย 1361200022284 Other Stage 4 38 ปี ชัยภูมิ
16. 12-พ.ค.-66

AN.CA.66/033

นางวิลัยวรรณ ศรีมันตะ หญิง 5471200026249 CA Nasopharynx Stage 4 68 ปี สกลนคร
17. 12-พ.ค.-66

AN.CA.66/032

นางสาวรัชนีวรรณ จิตร์แสวง หญิง 3190600088590 Lymphoma Stage 4 44 ปี สระบุรี
18. 12-พ.ค.-66

AN.CA.66/031

นางสาวปริศนา จิรชลมารค หญิง 3100601278791 CA Lung Stage 4 72 ปี ราชบุรี
19. 21-เม.ย.-66

AN.CA.66/025

นางใบศรี สำราญวงษ์ หญิง 3480500195669 CA Breast Stage 4 57 ปี นครพนม
20. 19-เม.ย.-66

AN.CA.66/029

นางสมบัติ เทพพิทักษ์ หญิง 3410400305918 CA Lung Stage 4 60 ปี อุดรธานี
21. 19-เม.ย.-66

AN.CA.66/026

นายสมโชติ ชุบชูวงศ์ ชาย 3100200292301 CA Rectum Stage 4 68 ปี นครราชสีมา
22. 19-เม.ย.-66

AN.CA.66/024

นายจิง หวู่วัน ชาย 8479988022729 CA Lung Stage 4 76 ปี สกลนคร
23. 7-เม.ย.-66

AN.CA.66/030

นางวัลลีย์ วรวิทย์ หญิง 3959900327591 CA Breast Stage 3 82 ปี กรุงเทพมหานคร
24. 7-เม.ย.-66

AN.CA.66/028

นายประภาส กิตติพัฒนา ชาย 8103300001051 Other Stage 4 82 ปี สระแก้ว
25. 7-เม.ย.-66

AN.CA.65/151

Mr.Hussain Almosawi ชาย 09388 CA Lung Stage 4 64 ปี กรุงเทพมหานคร
26. 14-มี.ค.-66

AN.CA.66/023

นายสุนทร เหล่าสา ชาย 3430300806061 CHCA Stage 4 71 ปี บึงกาฬ
27. 14-มี.ค.-66

AN.CA.66/022

นายประชุม เพชรชูศรี ชาย 3240200282029 CA Liver Stage 4 72 ปี สมุทรปราการ
28. 27-ก.พ.-66

AN.CA.66/021

นางบุญเสริม สุขสมพร หญิง 3210600310178 CA Cervic Stage 4 61 ปี ระยอง
29. 26-ก.พ.-66

AN.CA.66/020

นายจิตร ช่วยงาน ชาย 3301900163332 CA Lung Stage 4 77 ปี นครราชสีมา
30. 24-ก.พ.-66

AN.CA.66/019

นายวิเศษ ชัยบิน ชาย 3480900008408 Hcc Stage 4 69 ปี นครพนม
 
<< ก่อนหน้า  หน้าที่ 1 / 216  ต่อไป  >>
คนไข้ทั้งหมด   ราย ชาย ราย หญิง ราย อื่น ๆ ราย เสียชีวิต ราย
Stage 1   ราย Stage 2  ราย Stage 3 ราย Stage 4   ราย ไม่ระบุ  ราย
 
 
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030