อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

ต้นทุนคือหัวใจ กำไรคือความสุขของประชาชน

อโรคยศาล วัดคำประมงเป็นสถานที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดอย่างเป็นองค์รวม ด้วยวิธีรักษาทางการแพทย์แบบผสมผสาน
ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของพระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาส
ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาลวัดคำประมง

การรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางอโรคยศาล

การแพทย์แผนไทย

รักษาด้วยยาสมุนไพร ซึ่งมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานวิจัยสนับสนุนและรับรอง

การแพทย์ผสมผสาน

เป็นการรักษาเสริมควบคู่ไปกับการรักษาหลัก มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล ตลอดจนจิตอาสา ได้ปฎิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำทุกวันเพื่อเรียนรู้แนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง

โครงการจิตอาสา / ร่วมบริจาค

กิจกรรมประจำเดือน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

No events found

หนังสือ

ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า

ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง