>> English Version Click here <<


ประวัติหลวงตา ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี
เจ้าอาวาสวัดคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
PHRA PAPONPATCHARA PIBANPAKNITEE


 
ประวัติโดยสังเขป  
ชื่อ พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม
ตำแหน่งปัจจุบัน นางประภาศรี ศตัษเฐียร,(มารดาเลี้ยง-นางอุษา ภิบาลภักดิ์)
พรรษา 39 พรรษา
Email address

ppparokhaya@gmail.com

Website http://www.khampramong.org
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดคาประมง 95 ม.4 ต.สว่าง อ. พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

โทรศัพท์มือถือ 0-8173-96455
โทรศัพท์ 0-42704-880
โทรสาร 0-42704-973
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2519
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วท.ด. สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2551
 • การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พท.ด.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี พ.ศ. 2555
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยนครพนม ปี พ.ศ. 2559
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ปร.ด.สาขาารแพทย์แผนไทยประยุกต์)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559
ประวัติการทำงาน

พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เป็นชาวราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2497
เป็นบุตรของ พ.ต.ท.ตรี ภิบาลภักดิ์และนางประภาศรี ศตัษเฐียร เมื่อศึกษาจบในสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการชลประทานในปี พ.ศ.2519 แล้ว ท่านได้เข้ารับราชการอยู่กรมชลประทานและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการก่อสร้าง
เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ต่อมาท่านตัดสินใจลาบวชและเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ในปีพ.ศ. 2522 ที่วัดสันติสังฆาราม สกลนคร สายธรรมยุติ โดยมีพระอาจารย์อุ่น อุตตโม(พระครูบริบาลสังฆกิจ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้จาพรรษาที่วัดถาผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ 5 พรรษา รวมอายุพรรษา 39 พรรษา ในระหว่างการบวชศึกษาธรรมะแนวปฏิบัติของครูบาอาจารย์ในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ ทั งนี พระอาจารย์ปพนพัชร์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิม พุทธจาโร (พระญาณสิทธาจารย์)และได้รับมอบหมายจากหลวงปู่ ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดคาประมงจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 พระอาจารย์ปพนพัชร์ได้อาพาธเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก ในครั้งนั้นท่านได้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยได้รับยาเคมีบำบัดและการฉายแสงอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานหลายเดือน จนทาให้ร่างกายของท่านไม่สามารถที่จะรับยาได้อีก จึงตัดสินใจปฏิเสธการรักษาและหันมาปฏิบัติความเพียร ทำสมาธิเจริญภาวนาจนได้ค้นพบตำรับยาสมุนไพรไทย สูตรยา”ยอดยามะเร็ง” จากตารายาโบราณของไทยที่ชื่อว่า “เพชรน้ำหนึ่ง” เมื่อได้ฉันยานี้ี อาการของท่านก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ
จากนั้นท่านได้เข้ารับการตรวจเช็คร่างกายทุก 6 เดือนที่โรงพยาบาลมาจนถึงปัจจุบัน ก็ไม่พบเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่อีก

พระอาจารย์ปพนพัชร์ได้ก่อตั้ง“อโรคยศาล” (Thai Herbal Nursing Home)
ขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นสถานอภิบาลพักฟื้นของผู้ป่วยมะเร็ง ที่มีแนวทางการรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ เน้นการดูแลแบบเป็นองค์รวม ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทย ที่ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการใช้ธรรมะ(สมาธิบำบัด) และการแพทย์แบบผสมผสาน โดยไม่ได้ปฏิเสธแนวทางการรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอันเป็นที่รักท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และจัดส่งยาให้รับประทานต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตของเขา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ป่วย จนถึงปัจจุบัน อโรคยศาล วัดคำประมง ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้วกว่า 5,200 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้การดูแลรักษาอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆ และได้ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนที่เกือบจะสิ้นหวังในการรักษา ได้มีทางเลือกในการรักษามากขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
และหลายคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่ง
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผ่านมานับร้อยล้านกว่าบาท ได้มาจากเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและเห็นคุณค่าในงานที่ท่านทำ
 
ทั้งนี้โดยพระอาจารย์ปพนพัชร์ได้ฟื้นฟูแนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วย “ยาสมุนไพรไทย” และ “การแพทย์แผนไทย” ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมะ (สมาธิบาบัด,มนตราบาบัด) และการแพทย์ทางเลือกต่างๆ และให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสาหลากหลายสถาบันการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาสูตรยาและตัวยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็งอย่างจริงจัง

ในอีกด้านหนึ่งก็ได้น้อมนาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยอบรมสั่งสอนให้ผู้ป่วยได้เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง ทาให้ผู้ป่วยหลุดพ้นจากทุกข์ทางใจและกลับมามีชีวิตปัจจุบันที่เป็นทุกข์น้อยลง หรือเรียกว่าป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ หรือหากต้องเสียชีวิต ก็จะเป็นการจากโลกนี ไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  นอกจากนี้ท่านยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และการพึ่งตนเองมาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง สอนให้ผู้ป่วยและญาติรู้จักพึ่งพาตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมะและธรรมชาติได้อย่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณด้านการนำเข้า
ยารักษาโรคมะเร็งซึ่งมีราคาแพงเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี
   
  อโรคยศาลไม่เพียงแต่ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยความเมตตาและหัวใจของความเป็นมนุษย์เท่านั้น
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการฝึกปฏิบัติด้านการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วยเรื้อรัง
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานทางสาธารณสุขหลายแห่งมาศึกษาดูงาน นำไปปรับใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อผู้ป่วยเรื้อรังอีกมากมาย ทำให้อโรคยศาลได้รับความสนใจจากสื่อแทบทุกแขนงอย่างมาก และได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ มากมาย
ทั้งหมดนี้ นับได้ว่าเป็นผลที่เกิดจากความทุ่มเท ความเพียรพยายาม เสียสละและอุทิศตน
เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ดังที่ท่านเคยกล่าวว่า
“ต้นทุนคือหัวใจ กำไรคือความสุขของประชาชน”
  ด้วยเหตุนี้จึงมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการรักษาตามแนวทางของอโรคยศาล วัดคำประมง
เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินกำรจัดตั้งเป็น
”โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง” นอกจากเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนาใด ๆ แล้ว ยังถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบของการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์แบบผสมผสานแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับรหัสการจัดตั้งโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งโรงพยาบาล และดำเนินการ ภายใต้การดำเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โดยใช้สถานที่คืออโรคยศาล วัดคาประมงและสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีเพียงพอสาหรับรองรับต่อจานวนผู้ป่วยอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากรสหวิชาชีพ เข้ามาช่วยพัฒนาให้มีมาตรฐานมากขึ้น
ทั้งนี้ยังยึดแนวปฏิปทาของหลวงตาปพนพัชร์เดิมคือ รักษาฟรีโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ายใด ๆแก่ผู้ป่วยทั้งสิ้น
 

ปัจจุบันทางอโรคยศาล วัดคำประมงไม่มีภาระหนี้สินค้างชำระใด ๆ ตลอดระยะเวลาในการดาเนินงานที่ผ่านมา และทรัพย์สินในการดำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา มาจากแรงศรัทธาในการทำงานของหลวงตาปพนพัชร์
และการทำงานของจิตอาสาจากหลากหลายวิชาชีพไม่ได้เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แต่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่เข้าใจในบริบทของอโรคยศาล วัดคำประมงอย่างแท้จริง

ผลงานที่ผ่านมา  
โครงการต่าง ๆ
 • จัดทำโครงการจิตอาสาเพียงปีละ 1 วัน จากแนวคิดของ หลวงตาปพนพัชร์ “หลวงตาต้องการเห็นคนเราเปลี่ยนทัศนะความคิดว่า ชีวิตไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัว
  และครอบครัวเท่านั้นควรทำเพื่อคนอื่นบ้าง แม้ปีละวันเดียว ก็น่าจะทำได้”
  เกิดเป็น โครงการจิตอาสาเพียงปีละ 1 วัน โดยมีจิตอาสามาจากทั่วประเทศหลากหลายอาชีพ และให้การช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์และแรงกายและแรงใจในการเยียวยาผู้ป่วย โดยมีจิตอาสาหมุนเวียนกันมาทางานทั้งหมดโดยรวมมากกว่า 1,000 คน
 
 • มีการพัฒนาต่อยอดจากการมาศึกษาดูงาน นำแนวคิดของหลวงตาพัฒนาเป็นโครงการต่าง ๆ
  ในหน่วยงาน เช่น โครงการจิตอาสาอโรคยศาล โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร,
  โครงการ จิตอาสามิตรภาพบาบัดโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  โครงการจิตอาสาโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี
  หอผู้ป่วยอโรคยศาล โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
  โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา ฯลฯ เป็นต้น
 
 • มีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้มากขึ้นและเป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับการแพทย์แผนตะวันตก หลวงตาได้ให้โอกาสในการเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์แผนไทย และ แพทย์แผนปัจจุบัน
  รวมทั้งเปิดเวทีให้ชมรมแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่นและจากทั่วประเทศ
  ได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน
 
 • ร่วมมือกับโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม จัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำกลางอุดรธานี เป็นโครงการนำร่องที่จะนำไปใช้กับเรือนจำทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสาจากสถาบันต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปเยียวยาผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางอุดรธานี
  โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง หลวงตาได้นำทีมแพทย์เข้าไปรักษา
  และส่งยาให้ผู้ต้องขังหญิงรับประทานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงทุกวันนี
ด้านความร่วมมือระหว่าง สถาบันและเครือข่ายต่าง ๆ
 
 • ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการพัฒนางานวิจัยตำรับยามะเร็งของอโรคยศาลวัดคำประมง/
  การบูรณาการทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง
 
 • ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกันโดยคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และนานาชาติ
  มาฝึกปฏิบัติงาน จนถึงปัจจุบัน
 
 • ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 • ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน(MOU) กับ คณะพยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (๑๘สิงหาคม๒๕๕๗)
 
 • ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน(MOU) กับ NONPROFIT ORGANIZATION
  INTEGRATIVE CARE EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION
  สานักงานตั้งอยู่เลขที 1738, Kikuka-Machi, Yamaga-City, Kuamamoto,
  ซึ่งเป็น โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือระหว่างวัดคำประมง
  กับมหาวิทยาลัยฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน
 
 • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  ให้นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นจิตอาสา
  ในการบำบัดรักษาและช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ปี2551 จนถึงปัจจุบัน
   
ประวัติการได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่างๆ
พ.ศ.2560
 • เข้ารับโล่ห์ในพิธีเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
  แบบ ประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน
  โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
พ.ศ. 2558
 • ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาระบบการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
  จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
 • ได้รับรางวัลประชาบดี ในฐานะบุคคลที่ทาคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
  ประจำปี 2558 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558
พ.ศ. 2557
 • ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
  พ.ศ. 2557 ในคำสั่งที่ 16/2557 ให้เป็นคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน
 • ได้รับการแต่งตั งจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557
  ในคำสั่งที่ 204/2557 ให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • เกียรติบัตรหมอพื้นบ้านดีเด่น จังหวัดสกลนคร ในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “รวมพลังแพทย์แผนไทอีสาน สู่ปณิธานแพทย์หลักของไทย”ปีพ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
 • ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด
  ที่มอบแด่ บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555
 • รางวัลเกียรติยศ บุคคลผู้ทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกันสุขภาพประจำปี 2554
  (NHSO Award 2011) จัดโดย สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • รางวัล TARA AWARD 2012 เสถียรธรรมสถาน
พ.ศ. 2554
 • รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
พ.ศ. 2553
 • รางวัลคนดีต้นแบบ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(1 คน 1 จังหวัด)
  ในโครงการแทนคุณแผ่นดิน 76 ต้นแบบคนดี สู่ 60 ล้านคนดีทั่วไทย โดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกในเครือเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552
 • รางวัล“หนึ่งในอีสานงานพัฒนาสังคม”กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • โล่เกียรติยศ นิสิตเก่าเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขานักบริการสังคม
  โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2551
 • โล่เกียรติคุณ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2550
 • โล่ดีเด่นสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น
   
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ/บทความ/งานวิจัย
 
 • นำเสนอผลงาน oral presentation Arokhayasal (Hall of No-Sickness)
  Wat Khampramong Sakol Nakon Province at The First Asian International Conference
  on Humanized Health Care 2007 (AIC-HHC 2007),
  Faculty of Nursing Khon Kaen University.
 
 • นำเสนอผลงาน poster presentation เรื่อง Cancer Healing of Arokhayasala Khampramong Temple ในงานประชุมวิชาการ Joint Conference in Medical Sciences 2009 การประชุมวิชาการร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ
 
 • ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย : กรณีศึกษาในบริบทอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ตีพิมพ์ในศรีนครรินทร์เวชสาร ในการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2552
 
 • หนังสือสมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง ที่เป็นคู่มือสาหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มารักษาที่อโรคยศาล วัดคำประมงได้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
 
 • Benjawan Poonthananiwatkul, Rosemary H M Lim, Rachel L Howard, Paponpatchara Pibalpaknitee, Elizabeth M Williamson, 2015. Traditional medicine use by Cancer patients in Thailand. Journal of Ethnopharmacology 168(2015)100-107.
   
งานวิทยากร ฯลฯ
 • วิทยากรบรรยายในการประชุม The 5th International Conference on Complementary Nursing in Bangkok, Thailand from November 17th to 19th, 2012 ในหัวข้อ
  “End of life care and complementary therapies: a Buddhist perspective“
 
 • วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการประจาปี 2554 ของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เรื่อง “การบำบัดแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (Complementary therapy for cancer patients)”
  ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส วันที่ 21 -22 มิถุนายน 2555
 
 • วิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference
  (NPHC 2016) “Hospice – Palliative Care : New Paradigm to Integral Health Service”
  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
 
 • วิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ WCCN20th World Congress on Clinical Nutrition Traditional Medicine,Functional Food,Nutrition,Natural Health Product and Spiritual Healing: Additional Tools for Healthcare Delivery December 14-16,2016 Rama Gardens Hotel,Bangkok,Thailand
 
 • วิทยากรงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขยายผลการดูแลผู้ป่วย
  มะเร็งท่อน้ำดี ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยชุมชน(โมเดลวัดคำประมง)”
  โดยกรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก วันที่ 28 มีนาคม 2560
 
 • วิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ 1st CTTM International Conference on Complementary and Thai Traditional Medicine 6-7 August 2017 ,Suan Sunandha Rajabhat University,
  Samut Songkhram – Thailand หัวข้อ“อโรคยศาลรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  ด้วยการแพทย์ผสมผสาน (Arokhayasala,s Palliative care Model with Complementary Medicine) “
 
 • วิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ“งานปิดทองหลังพระกับการเคลื่อนงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”
  ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ในโครงการประชุมวิชาการ
  การดำเนินงานกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี
  ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
  84 พรรษา
   
งานอื่น ๆ
 • อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายวิชา ผท.602 หลักการการแพทย์แผนไทย แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัวข้อ”การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยแพทย์แผนไทย PALLIATIVE CARE BY THAI TRADITIONAL MEDICINE AROKHAYASALA KHAMPRAMONG TEMPLE”
  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2557 - 2560
 
 • คณะผู้ทรงคุณวุฒิเขียนบทความหัวข้อ”การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี”
  ในหนังสืออ้างอิงเพื่อการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
  และมะเร็งท่อน้ำดีในสถานศึกษา พ.ศ. 2558
 
 • บรรณาธิการจัดทำหนังสือ”Thai Herbal Medicine & Meditation for cancer Healing”
 
 • บรรณาธิการจัดทำหนังสือ”ขอบคุณที่เป็นมะเร็ง”ปี พ.ศ. 2560
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง”การศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับความตายระหว่างผู้เป็นมะเร็งชาวไทยและชาวเวียดนาม”
 
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง”การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลรักษา
  จากวัดคำประมงกับการดูแลรักษาที่บ้านในจังหวัดสกลนคร”
  ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2557
 
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง”ผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่ออาการปวด
  ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย” ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554
 
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง”การศึกษาการประเมินโครงการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  แบบ องค์รวมบนฐานสมาธิบำบัดของอโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร”
  ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
 
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง”ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วย
  มะเร็งระยะสุดท้าย”ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล
  ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552
 
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง”ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ ของผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย”ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล
  ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552
   
   
 

<< กลับสูู่่หน้าหลัีก