Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือที่ระลึก งานพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต เวอร์ชั่นที่สอง
 
หนังสือที่ระลึก งานพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต เวอร์ชั่นที่แรก
บทความน่าสนใจ

หนังสือสมาธิบำบัด
กับการรักษาโรคมะเร็ง

PDF format 1.31 MB
Arokhayasarn Abstract
บัญญัติ 10 ประการ
แนวทางการปฏิบัติตามหลักการ และเหตุผล ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

•บทความจากใจผู้ป่วย
•จดหมายฉบับสุดท้าย
วีระพล นาเหล็ก (กุหลาบปากซัน)

อโรคยศาล คือบ้านหลังสุดท้าย
บทความโดย ทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง

สาสน์ถึงหลวงตา
สถิติผู้ป่วยมะเร็ง
ที่อโรคยศาล วัดคำประมง
การดูแลสุขภาพ..ที่บ้าน
นายแพทย์สุหัท  ฟุ้งเกียรต
ความรู้สึกดีๆ ของนิสิตแพทย์จุฬา (กลุ่ม๙) ชั้นปีที่ ๒
พลังแห่งความคิดบวก +
Reiki Healing
Dr.Je Kan Adler-Collins

อโรคยศาล
ความสุขของผู้ป่วยมะเร็ง (ระยะสุดท้าย)

รวมบทความรายการโทรทัศน์ "พบหมอศิริิราช"
(pdf 1.8 MB)
ประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
สิทธิผู้ป่วยใกล้ตาย

อนุพงษ์ โพร้งประภา น.บ., น.บ.ท., น.ม., ผู้พิพากษาจังหวัดเลย
(pdf 210 KB)
กระทู้แพทย์ กระทู้ธรรม
(pdf 356 KB)

บทสวดมนต์ ไทย - อังกฤษ
Pray (Thai - Eng version)

(pdf 1.3 MB)

•ที่มาและรายนามคณะกรรมการ มูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล (ม.อ.ศ.)
•ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
หรือองค์การ
 
Reiki Healing
Dr.Je Kan Adler-Collins
Honoring a Monk!
Janice M. Bell, RN, PhD
แปลภาษาไทย
The Most Powerfu
l Kind of Healing:
Not Desiring a Cure?

Janice M. Bell, RN, PhD
แปลภาษาไทย

Dr. Kimberly D. Acquaviva
(แปลภาษาไทย pdf 2.9 MB)

LIBRARY OF CONGRESS OFFICE
C/o American Embassy

A peaceful path to the final curtain : The Nation

Bangkok Post Digital and holistic health :
Bangkok Post

ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ MOU

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอโรคยศาล วัดคำประมง


รับชม Multimedia VDO ทั้งหมด ที่นี่

VDO เเนะนำ
พระาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม

รับชม อโรคยศาล on TV
ทั้งหมด ที่นี่

อโรคยศาล on TV
จิตอาสาฆ่ามะเร็งไทย-อังกฤษ

มุมดาวน์โหลด
(ดูทั้งหมดได้ที่หัวข้อ ดาวน์โหลด)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลด VDO Presentation "อโรคยศาล วัดคำประมง"
(ข้อมูลจำเพาะ : ความยาว 13.14 นาที, WMV Format, ขนาด 35 MB)
ดาวน์โหลด คีตะคำประมง

>> มิวสิค วีดีโอ บทเพลงอโรคยาคำประมง << (39 MB)

คีตธรรม

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ
ศึกษาดูงาน ที่อโรคยศาล
Download Presentation

อโรคยศาล นำเสนอ (Arokhayasarn Powerpoint Slide Show)

Alternative Medicine Presentation
คุณหมอวิทย์  สมบัติวรพัฒน์ (5.1 MB)
เรื่องของ "บุญ"
(Powerpoint Slide Show 622 KB)
คู่มือสุขภาพของ ศจ.หงจ้าวกวง
(Powerpoint Slide Show 494 KB)
Teamwork คืออะไร
(Powerpoint Slide Show 345 KB)
การรักษาผู้ป่วย
แบบประคับประคอง

น.พ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์์
(Powerpoint Slide Show 10 MB)
การผสมผสานการดูแลทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(Powerpoint Slide Show 11.5 MB)

แนวทางการรักษามะเร็ง ของอโรคยศาล
(Powerpoint Slide Show 18.5 MB)
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่อโรคยศาล วัดคำประมง
โดย นิสิตกลุ่ม 9 ชั้นปี 2 ปีการศึกษา 2550 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การนวดไทย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

โดย นิสิตคณะพบาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตุลาคม 2551
(PDF 314 KB)
มงคลชีวิต:
ชีวิตยืนยาว อย่างมีคุณค่า

โดย ดร.สนอง วรอุไร


คำประกาศเกียรติคุณ

งานพระราชทานปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถวายแด่
หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง


รายนามนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดีเด่น ปี พ.ศ.2552
ศึกษางาน Palliative care
ณ วัดคำประมง

โดยคุณเกศนี บุณยวัฒนางกุล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร
์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บันทึกจิตอาสา
กรมสรรพากร
23-26ก.พ.2553
สติกับยาระงับปวด
รศ. นพ. เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(PDF 143KB)

วิทยานิพนธ์
การจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
กรณีศึกษา วัดคำประมง
จังหวัดสกลนคร

แนวทางการปฎิบัติ
การดูแลรักษา
แบบประคับประคอง
 

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์สกุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
แบบประคับประคอง
นพ.สถาพร ลีลานันทกิจ
ที่ปรึกษาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

อโรคยศาล วัดคำประมง ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเป็นทางการว่า
"โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร"
(อโรคยศาล วัดคำประมง)

"The Excellence Hospital of Thai Traditional and Complementary Medicine in Cancer,Sakonnakhon:ETCC" (Arokhayasala Khampramong Temple)

 

คำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการ ด้านพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในคน
ตามคำสั่งจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ ๑/๒๕๕๗
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น เพื่อพัฒนาเอกสารและร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย

กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ร่วมกับ เครือข่ายชีวิตสิกขา
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรม
“ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?” ครั้งที่ 15

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)

การอบรมครั้งนี้เป็นธรรมทาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ป่วย,
ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป
การแต่งกายตามปกติไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว

สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมอบรม


Spiritual Healing
Arokhayasala Khampramong Temple Sakonnakhon
ใน website ของ นสพ.Bangkok Post 09 March 2015

ภาพการแถลงข่าวโครงการสุขภาพด้วยวิถีธรรม วิถีไทย
โดยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 9 มีนาคม 2515
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9


ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้าง " อโรคยศาลสุวรรณมหาเจดีย์ " ผ่านบัญชี
ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา อ.เมือง สกลนคร
ชื่อบัญชี พระปพนพัชร ภิบาลพักตร์นิธี เพื่อก่อสร้างอโรคยศาลสุวรรณมหาเจดีย์
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 316-462171-0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมเป็นเจ้าภาพ:
คุณโอ๊ต : 091-054-8008 email: oattooat@gmail.com
คุณละแย้ม : 081-563-9555 email: slayaem@yahoo.com
•ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนเพื่ออุปการะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ในโครงการ "ช่วยชีวิต พิชิตมะเร็ง" ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์
ว่า 2,000 คน ในการดูแลของอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
สถานอภิบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาสมุนไพร โดย หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม

ร่วมสมทบทุนเพื่ออุปการะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยสามารถร่วมดูแลและเยียวยาผู้ป่วย ด้วยการบริจาค ตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย อย่างต่อเนื่อง

ชื่อบัญชี โครงการช่วยชีวิตพิชิตมะเร็ง (วัดคำประมง)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง เลขที่บัญชี 442-0-18434-5


•ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนใน โครงการ จัดตั้งกองทุนซื้อ เครื่องเอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์
(CT SCAN ESTTE) วัดคำประมง

ชื่อบัญชี โครงการจัดตั้งกองทุนซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ (CT SCAN ESTTE) วัดคำประมง
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง เลขที่บัญชี 442-0-24328-7

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมแบบตอบรับกลับมายังวัดคำประมง
ที่หมายเลข Fax : 042-704 973 หรือ E-Mail : ppparokhaya@gmail.com
เพื่อจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรถึงท่านโดยเร็ว


โครงการ “มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน” (หรือมากกว่า)
ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเสื่อมทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับจิตใจของคน ทำให้คนมีปัญหาเรื่องเป้าหมายชีวิตเน้นด้านวัตถุมากเกินไป มีการใช้เวลาส่วนมากไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ เหลือเวลาน้อยมากในการประกอบคุณงามความดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนา ความซับซ้อนของปัญหาทำให้เกิดการแตกแยกเป็นปัจเจกบุคคล ต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน แต่ความมีน้ำใจของคนในสังคมไทยไม่เคยเหือดแห้ง จางหายไป และคนไทยก็มีความรู้ความสามารถมาแพ้ชาวต่างประเทศในทุกๆด้าน อีกทั้งทรัพยากรในประเทศก็มีมากมายเป็นที่ได้เปรียบกว่าชาติอื่น เช่น เรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำด้านจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผู้นำในการทำสาธารณประโยชน์มากมายทุกพื้นที่ เงินงบประมาณแผ่นดินจากการจัดเก็บภาษีก็มีมาก เพียงแต่ยังขาดการประสานเรียงร้อยการทำงานให้มีพลังมากพอที่จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมไทย คนส่วนใหญ่อยากทำความดี แต่คนๆหนึ่งจะลงมือทำความดีเป็นเรื่องที่ยาก ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมากก็เกิดความท้อใจเลิกทำความดีได้ง่าย และความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เฉพาะตน ทำแทนกันไม่ได้ ดังนั้นถ้ามีการเปิดเวทีในการทำความดีที่ทำได้ง่ายก่อนและอาศัยความต่อเนื่องของการทำความดีจากหลายๆคนเชื่อมเรียงร้อยกัน ก็จะเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ก็จะดึงดูดให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีได้มากขึ้นไปอีก
วัตถุประสงค์ :
๑.ต้องการเปิดเวทีให้คนเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.ปรับปรุงสังคมให้น่าอยู่ มีน้ำใจต่อกัน เห็นใจกัน ลดความอิจฉาริษยากัน
๓.ยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้นด้วยการบริการผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
๔.ใช้หลักธรรมในการสื่อความหมาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ "มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน" (หรือมากกว่า)
แบบฟอร์มยื่นความจำนงสมัครเป็นจิตอาสา (ไฟล์ pdf )
คู่มือจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

• วิไลลักษณ์ จิตอาสา ไม่ใช่ผู้ให้" กรุงเทพฯ ธุรกิจ วันที่20 กันยายน 2553
• Green Life: สูตรยารักษาตัวเอง พัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์ กรุงเทพฯ ธุรกิจ วันที่ี 7 ตุลาคม 2553

The power of loveในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย การที่มีครอบครัวอันเป็นที่รัก มีคนที่รักและห่วงใย คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่มีใครอยากต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว…

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ปี 2556

ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พท.ด.) การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจำปี๒๕๕๕

A prayer for the dying.Bangkok Post : 5 Febuary 2013

การเผชิญความตายอย่างสงบได้อย่างไรสำหรับการจากไปของผู้ป่วยระยะท้ายด้วยการสวดมนต์ภาวนา
และการแจ้งข่าวให้ผู้ป่วยทราบตามความเป็นจริงด้วยวิถีแห่งธรรมะและธรรมชาติบำบัดโดยปราศจาก
ข้อกังขาหรือความลังเลสงสัยใดๆ...เป็นการจากกันไปตามธรรมชาติอย่างสวยสดงดงามที่ทั้งผู้อยู่และผู้ที่จากไปยอมรับได้

บทคัดย่อ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านมะเร็งสูตรวัดคำประมง
Research and Development of anti-cancer formula from
Wat Khampramong
โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและผลงานนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ผู้เดียว
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โปสเตอร์บทคัดย่อ

งานพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี๒๕๕๕
หลวงตาปพนพัชร์จิรธัมโม อโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร วันที่ ๔ เมษายน ๕๖
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ส่วนหนึ่งของคำประกาศเกียรติคุณ
พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี (จิรธัมโม ภิกขุ) ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕

อโรคยศาลไม่เพียงแต่รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยความเมตตาและหัวใจของความเป็นมนุษย์เท่านั้นยัง
เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ
สถานพยาบาลหลายแห่งได้มาศึกษาดูงาน แล้วนำไปปรับใช้และพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย อโรค
ยศาลได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ รางวัลบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ (NHSO Award 2011)
นับว่าเป็นดอกผลที่ผลิบานจากความทุ่มเท
ความพากเพียร ความเสียสละอุทิศตนเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติสมดังที่ท่านเคยกล่าวว่า
“ต้นทุนคือหัวใจ กำไรคือความสุขของประชาชน”

ส่วนหนึ่งของคำกล่าวของพระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี ในงานที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
และ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ โรงแรมพูลแมนจังหวัดขอนแก่น เมื่อ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖

“ การที่เราจะทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องเต็มใจ ใจเกินร้อย ต้องฝันฝ่าทุกอย่าง
ในสังคมปัจจุบันเราก็ดูแล้วว่ามันไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆ การจะช่วยผู้ป่วยมะเร็ง ระยะสุดท้ายให้รอดตาย
ต้องทำอย่างไรจึงจะช่วยเขาได้ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ คือ เราต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้เขาด้วย
ในด้านการดูแลรักษา ทั้งทางตะวันตก ตะวันออก หรือผสมผสานกันเราต้องดูแลเขาอย่างเป็นองค์รวม
ในด้านจิตใจ mentalcare ก็ต้องสอนเขาด้วยธรรมะ ให้กันทุกวัน
หรือด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและเสียสละสูงสุด สูงสุดถึงขนาดไหน
ก็ขนาดที่ว่า ทำด้วยชีวิต คือ ถ้าเราทำงานแบบเล่นๆ เพื่อเอาหน้า หรือ เพื่อเอาชื่อเอาเสียงมันก็ไม่ใช่
แต่มันต้องทำด้วยหัวใจ ถ้าทำด้วยหัวใจ ไม่มีหน้า ไม่มีชื่อเสียง ต่อหน้า.. ทำได้ลับหลัง..ทำได้เหนื่อยยากแค่ไหน..ทำได้เพราะว่าเราทำด้วยหัวใจ ”

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ปี 2555

งานพุทธชยันตี-ให้มวลมนุษย์มีสันติสุข - มองคุณภาพชีวิต เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555
โรคมะเร็งวัดคำประมงดูแลให้สุขสบายใจ - มองคุณภาพชีวิต วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555
วัดคำประมงดูแลผู้ป่วยมะเร็งมจร.ชูวิจัยเด่นปี55- คมชัดลึก วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
เปิดตัวผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นของวงการพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๔ -
มติชน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555
วิทยานิพนธ์ การจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้ายแบบองค์รวม กรณีศึกษา วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร  
รักษามะเร็งแบบผสมผสาน ทุกข์ก็คลาย ใจก็สุข- มองคุณภาพชีวิต วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555
 

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ปี 2554

รายการ คนค้นฅน ที่เข้ามาค้นหาชีวิตและความจริงที่อโรคยศาล
ในการเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ของหลวงตาปพนพัชร์ แห่งอโรคยศาล วัดคำประมง
รายการคนสู้โรค อโรคยศาล วัดคำประมง ตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒
เป็นมิตรกับมะเร็ง ที่อโรคยศาล วัดคำประมง จากนิตยสารสารคดี ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๔
•พระปพนพัชร์ จิรธัมโม สมาธิบำบัดมะเร็ง เดลินิวส์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
 
•กองทุนแพทย์แผนไทย ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย
The 5th Asian - Pacific International Conference on Complementary Nursing17 – 19 October 2012 The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand.Theme: "Beyond Frontiers: ComplementaryTherapy Intregration in Clinical Practice
and Research to Promote Health and Holistic Care"
See More detail
งานประชุมเอเซีย-แปซิฟิก ด้านพยาบาลทางเลือก ครั้งที่5 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2012 โรงแรม ดิเอ็มเมอรอท กรุงเทพฯ
ในหัวข้อ
การบูรณาการบำบัดทางเลือกในการปฏิบัติงานทางคลินิกและการวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และการดูแลแบบองค์รวม"
รายละเอียดกิจกรรม
 
 
•อโรคยศาล ต้นบุญต้นแบบของโลก 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณพรรณสิริ กุลนาถศิริ
ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติพร้อมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสา ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

<< ไฟล์เสียง File size3.68Mb>>   <<เสียงภาษาอังกฤษ<<File size 3.50Mb>>

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ปี 2553
• Green Life: สูตรยารักษาตัวเอง พัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์ กรุงเทพฯ ธุรกิจ วันที่ี 7 ตุลาคม 2553
• วิไลลักษณ์ จิตอาสา ไม่ใช่ผู้ให้" กรุงเทพฯ ธุรกิจ วันที่20 กันยายน 2553
 •คุณแม่ชีศันศนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน กทม.และคณะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยที่อโรคยศาล วัดคำประมง
•ชีวิตที่ดีไซน์ได้จาก กรุงเทพธุรกิจ 30ธค53
•ฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิถีแห่งมิตร ณ หมู่บ้านมะเร็ง.จากนิตยสารชีวิต ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 2553
•หนังสือ เล่มเดียว คุ้มโรคภัย ของคุณจำรัส เซนนิล  
•บทความเรื่องเล่าสุขภาพ โดยคุณจำรัส เซนนิล  
•วารสาร นนทรี eNews ฉบับที่ 8 ปีที่1 วันที่ 25 ต.ค.2553 
•จิตอาสารักษาทุกโรค ไม่มีใครเข้าใจผู้ป่วยได้ดีเท่าผู้ป่วยด้วยกันเอง 7 ธค.53 มติชน.
•มะเร็งจะหาย หรือตายไม่สำคัญ / บทความจากนสพ.เสียงเสรีภาพ..เชียงราย
•นิตยสารหมอชาวบ้าน ตุลาคม 2553
•รายงานพิเศษ บำบัดโรคมะเร็งด้วยวิธีบำรุงจิต ช่อง7
•อาทิตย์อัสดง "บทเรียนจากอโรคยศาล" จดหมายข่าวการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
•หนังสือพิมพ์ มติชน คอลัมน์: รู้เขารู้เรา: หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม
•การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๒ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•Life Style : Life ตาย...อย่างยิ้มได้ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓
•อโรคยศาล เส้นทางชีวิตใหม่ของผู้ป่วยมะเร็ง
•“ใช้มะเร็งเป็นโอกาสพัฒนาจิต” พระอาจารย์ ดร. ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี
•คมชัดลึก : ในจังหวัดสกลนคร มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่น่าเลื่อมใสอยู่มาก
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ๗๖ ต้นแบบคนดี สู่ ๖๐ ล้านคนดีทั่วไทย
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ถวายรางวัล คนดีต้นแบบ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑ คน ๑ จังหวัด)วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๓ ที่โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น

 
กิจกรรม อโรคยศาล วัดคำประมง

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘

๑-๒ มกราคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

มกราคม ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๘-๙
มกราคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

มกราคม ๒๕๕๘
-งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย
เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ รูปแบบการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยและเครือข่ายจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
นิสิตแพทย์จุฬาฯ จิตอาสาข้างเตียงเครือข่ายพุทธิกา และพยาบาลศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศึกษาดูงาน 30 คน

๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
จิตอาสานักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์ 48 คนร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดอโรคยศาล วัดคำประมง

๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
ประชุมงานวิจัย Dhamma as Art for enchancing QOL กับทีมArtfield และจุฬาฯ ณ คณะพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
ทีมงานหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ขอสัมภาษณ์หลวงตาและถ่ายทำเรื่องราวสารคดีของอโรคยศาล

๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแก่บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัคร และผู้ดูแล

๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)
- คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงาน Mahidol hospice จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานอโรคยศาล พักค้าง 1 คืน

๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
คณะจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายสุรนารีและผู้อำนวยการรพ.จัดงานทอดผ้าป่าวันที่ 23 มกราคม 58

๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
คณะทีมงานของอโรคยศาล วัดคำประมง เข้าเก็บข้อมูลวิจัยและตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เรือนจำกลางอุดรธานี

๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

 

กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             

กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
นิสิตปริญญาโท สาขาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต สาวิกาสิกขาลัย จำนวน 14 คน ศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๗-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- นพ.อุกฤษณ์และทีมสช. และทีมนักวิจัยจากรามา โดยศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล /ดร.ปิยวรรณ โภคผลากรณ์ เข้าเก็บข้อมูลวิจัยและศึกษาดูงาน

๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- ทพญ.สารชา เชื้อสำราญ และคณะ เดินทางมาเป็นจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-คณะกรรมการมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาลและจิตอาสา ประชุมสามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทาน 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๒๗- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-ทีมสหวิชาชีพรพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 12 คน ศึกษาดูงาน ค้าง 1 คืน

๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
-ดร.วิราวรรณ คล้ายหิรัญ จากวพบ.ราชบุรีและโอมิซัง และชาวญี่ปุ่นอีกสองท่านเดินทางมากราบหลวงตา

 

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ดร.ปิยวรรณ จากรามาฯและคณะเก็บข้อมูลวิจัย

มีนาคม ๒๕๕๘
ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเด็ก กทม. จำนวน 16 คน ศึกษาดูงาน

๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

มีนาคม ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
- รพ.มะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นิมนต์บรรยายหัวข้อ จริยธรรมในการทำงาน

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดหลวงตา

๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๒๗- ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
- อาจารย์ผศ.ลัดดา จากคณะพยาบาล มมส. พาพยาบาลชาวแคนาดา 5 คน สาขาจิตเวชศึกษาดูงานและขอเข้าคอร์สMeditation
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
-หลวงตารับนิมนต์บรรยายคอร์สธรรมะบำบัดความเจ็บป่วยได้จริงหรือ 9.30 น.-11.30 น.ณ สวนโมกข์กรุงเทพ
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๒๙
มีนาคม ๒๕๕๘
- หลวงตารับนิมนต์ บรรยายคอร์ส ธรรมะบำบัดความเจ็บป่วยได้จริงหรือ เวลา 9.30 น.-11.30 น.ณ สวนโมกข์กรุงเทพ