Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือที่ระลึก งานพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต เวอร์ชั่นที่สอง
 

หนังสือสมาธิบำบัด
กับการรักษาโรคมะเร็ง

PDF format 1.31 MB
 
บทความน่าสนใจ

Thai Herbal Medicine &
Meditation for Cancer Healing
บัญญัติ 10 ประการ
แนวทางการปฏิบัติตามหลักการ และเหตุผล ที่อโรคยศาล วัดคำประมง
สถิติผู้ป่วยมะเร็ง
ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

Arokhayasarn Abstract

ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ MOU

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอโรคยศาล วัดคำประมง
•ที่มาและรายนามคณะกรรมการ มูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล (ม.อ.ศ.)
•ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม หรือองค์การ
 
 
 
 
 

 

อโรคยศาล วัดคำประมง ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเป็นทางการว่า
"โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร"
(อโรคยศาล วัดคำประมง)

"The Hospital of Excelence in Thai Traditional and
Complementary Medicine for Cancer at Sakonnakhon (HTCC)
(Arokhayasala Khampramong Temple)

 

คำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการ ด้านพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในคน
ตามคำสั่งจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ ๑/๒๕๕๗
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น เพื่อพัฒนาเอกสารและร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยวรรธนะ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานพิธีเปิดแพรคลุมป้าย "ตำหนักแพทย์แผนไทยด้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง”
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘พร้อมด้วย ผอ.สำนักพุทธศาสนา จาก ๒๐ กว่า จังหวัดทั่วเขตอีสาน
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รองผู้ราชการ สาธารณสุขจังหวัด สปสช. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
ผอ.ร.พ.ต่างๆครูบาอาจารย์ทางการพยาบาล
คุณหมอแผนไทยแผนปัจจุบันและพยาบาลตลอดจนประชาชน

เครดิตภาพ http://www.onab.go.th


บทคัดย่อ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านมะเร็งสูตรวัดคำประมง
Research and Development of anti-cancer formula from
Wat Khampramong

โดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และผลงานนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ผู้เดียว
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โปสเตอร์บทคัดย่อ


โครงการ “มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน” (หรือมากกว่า)
ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเสื่อมทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับจิตใจของคน ทำให้คนมีปัญหาเรื่องเป้าหมายชีวิตเน้นด้านวัตถุมากเกินไป มีการใช้เวลาส่วนมากไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ เหลือเวลาน้อยมากในการประกอบคุณงามความดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนา ความซับซ้อนของปัญหาทำให้เกิดการแตกแยกเป็นปัจเจกบุคคล ต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน แต่ความมีน้ำใจของคนในสังคมไทยไม่เคยเหือดแห้ง จางหายไป และคนไทยก็มีความรู้ความสามารถมาแพ้ชาวต่างประเทศในทุกๆด้าน อีกทั้งทรัพยากรในประเทศก็มีมากมายเป็นที่ได้เปรียบกว่าชาติอื่น เช่น เรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำด้านจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผู้นำในการทำสาธารณประโยชน์มากมายทุกพื้นที่ เงินงบประมาณแผ่นดินจากการจัดเก็บภาษีก็มีมาก เพียงแต่ยังขาดการประสานเรียงร้อยการทำงานให้มีพลังมากพอที่จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมไทย คนส่วนใหญ่อยากทำความดี แต่คนๆหนึ่งจะลงมือทำความดีเป็นเรื่องที่ยาก ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมากก็เกิดความท้อใจเลิกทำความดีได้ง่าย และความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เฉพาะตน ทำแทนกันไม่ได้ ดังนั้นถ้ามีการเปิดเวทีในการทำความดีที่ทำได้ง่ายก่อนและอาศัยความต่อเนื่องของการทำความดีจากหลายๆคนเชื่อมเรียงร้อยกัน ก็จะเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ก็จะดึงดูดให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีได้มากขึ้นไปอีก
วัตถุประสงค์ :
๑.ต้องการเปิดเวทีให้คนเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.ปรับปรุงสังคมให้น่าอยู่ มีน้ำใจต่อกัน เห็นใจกัน ลดความอิจฉาริษยากัน
๓.ยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้นด้วยการบริการผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
๔.ใช้หลักธรรมในการสื่อความหมาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ "มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน" (หรือมากกว่า)
แบบฟอร์มยื่นความจำนงสมัครเป็นจิตอาสา (ไฟล์ pdf )
คู่มือจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

กิจกรรม อโรคยศาล วัดคำประมง

กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-ข้าราชการกรมชลประทาน เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อก่อสร้าง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
“สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คุณจิน ข้าราชการกรมสรรพากรและคณะ จำนวน 32 คน
เดินทางมาเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารผู้ป่วยและญาติ ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สมาคมราชประชาสมาศัย จ.สมุทรปราการ นิมนต์หลวงตาบรรยาย

๑๖ -๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
อาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นจิตอาสาและศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

๒๑ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
อาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมเป็นจิตอาสาและศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีส่วนสนับสนุนการดำเนิำนงาน โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
THEME : ONE HEALTH FOR HEALTHY SOCIETY "สุขภาพหนึ่งเดียวสู่สังคมสุขภาวะ"
ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซนเตอร ์ จังหวัดขอนแก่น

๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คณะนักวิจัยโครงการไตรสิกขาบำบัด จากคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลวิจัย ณ อโรคยศาล วัดคำประมง โดย ดร.ลัญฉศักดิ์ อรรฆยากร และ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คณะแม่บ้านเมตตาธรรมมูลนิธิ สกลนคร ร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา

๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รายการพุทธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ สกลนคร
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.(ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์)

 

รับชม Multimedia VDO ทั้งหมด ที่นี่

VDO เเนะนำ
พระาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม

รับชม อโรคยศาล on TVทั้งหมด ที่นี่

อโรคยศาล on TV
จิตอาสาฆ่ามะเร็งไทย-อังกฤษ

มุมดาวน์โหลด
(ดูทั้งหมดได้ที่หัวข้อ ดาวน์โหลด)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลด VDO Presentation "อโรคยศาล วัดคำประมง"
(ข้อมูลจำเพาะ : ความยาว 13.14 นาที, WMV Format, ขนาด 35 MB)
ดาวน์โหลด คีตะคำประมง

>> มิวสิค วีดีโอ บทเพลงอโรคยาคำประมง << (39 MB)

คีตธรรม

 
Download Presentation

อโรคยศาล นำเสนอ (Arokhayasarn Powerpoint Slide Show)

Alternative Medicine Presentation
คุณหมอวิทย์  สมบัติวรพัฒน์ (5.1 MB)
เรื่องของ "บุญ"
(Powerpoint Slide Show 622 KB)
คู่มือสุขภาพของ ศจ.หงจ้าวกวง
(Powerpoint Slide Show 494 KB)
Teamwork คืออะไร
(Powerpoint Slide Show 345 KB)
การรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง
น.พ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์์
(Powerpoint Slide Show 10 MB)
การผสมผสานการดูแลทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(Powerpoint Slide Show 11.5 MB)

แนวทางการรักษามะเร็ง ของอโรคยศาล
(Powerpoint Slide Show 18.5 MB)