หนังสือที่ระลึก งานพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต เวอร์ชั่นที่สอง
 

หนังสือสมาธิบำบัด
กับการรักษาโรคมะเร็ง

PDF format 1.31 MB
 
บทความน่าสนใจ

Thai Herbal Medicine &
Meditation for Cancer Healing
บัญญัติ 10 ประการ
แนวทางการปฏิบัติตามหลักการ และเหตุผล ที่อโรคยศาล วัดคำประมง
สถิติผู้ป่วยมะเร็ง
ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

Arokhayasarn Abstract

ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ MOU

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอโรคยศาล วัดคำประมง
•ที่มาและรายนามคณะกรรมการ มูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล (ม.อ.ศ.)
•ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม หรือองค์การ
 อโรคยศาล วัดคำประมง ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเป็นทางการว่า
"โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร"
(อโรคยศาล วัดคำประมง)

"The Hospital of Excelence in Thai Traditional and
Complementary Medicine for Cancer at Sakonnakhon (HTCC)
(Arokhayasala Khampramong Temple)

ประกาศ

เนื่องจากในปัจจุบันมีการจำหน่ายหรือแอบอ้างยารักษามะเร็งสูตรวัดคำประมง
ตามเว็บไซต์และ Social Networkต่างๆ
ทางวัดคำประมงขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า
ทางวัดคำประมงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยา สูตรวัดคำประมง และยังคงไว้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน หากมีการพบเห็นการจำหน่ายหรือแอบอ้างดังกล่าว
กรุณาแจ้งเบาะแส ตามที่อยู่ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ ข้างล่างนี้
ทางวัดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

email : ppparokhaya@gmail.com โทรศัพท์ : 091-054-8008
ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงงานแปรรูปสมุนไพร
ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร
(อโรคยศาล วัดคำประมง) งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐ ล้านบาท
ประกอบด้วย
เครื่องสกัดสมุนไพร เครื่องระเหย เครื่องทำแห้ง (Spray dry) เครื่องบด เครื่องอบสมุนไพร
เครื่องทำแคปซูล ใช้ผลิตยาเม็ดยอดยารักษามะเร็งแบบแคปซูล และชนิดอื่นๆ นำไปใช้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง
เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสกลนคร
เลขที่บัญชี 316-4-63333-5
ชื่อบัญชี" โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยด้านมะเร็งอโรคยศาลคำประมง (HTCC)

ร่วมทำบุญบริจาคในด้านอื่นๆ
= = = = = = = = = = = = = = =


ความคืบหน้าการก่อสร้าง

ร่วมทำบุญบริจาคในด้านอื่นๆ
= = = = = = = = = = = = = = =

Palliative Care Forum 1/2560 Arokhayasala Khampramong Temple

กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
การอบรมจะเวียนไปจนครบ 12เขตสุขภาพ และ กรุงเทพฯ

ตามแผนยุทธศาสตร์ 2559-2568 รวม 10 ปี
ยุทธศาสตร์การจัดการและรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย
ด้วยการรักษาแบบประคับประคอง ( OVCCA )

ถวายเป็นพระราชกุศล โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับอโรคยศาล วัดคำประมง

 

ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถาน
บริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาลวัดคำประมง สกลนคร

โดย ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์


อ้างอิงCopyright (c) 2017 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
(Nursing Journal of The Ministry of Public Health )

===============================

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมชม บูธโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน ด้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
น.ส.วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล กราบบังคมทูลรายงาน

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงาน
เรื่องการดำเนินงานของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านมะเร็ง แห่งแรกของประเทศไทย
ในระดับตติยภูมิ เปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 12 ปี


มีผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการรักษาทั้งสิ้นจำนวน 5,000 กว่าคน และเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายถึง 90 %
โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้ป่วย
และขับเคลื่อนด้วยการทำงานของพระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง
และจิตอาสาจากหลากหลายวิชาชีพ ด้วยแนวทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
เช่นสมาธิบำบัด การสวดมนต์ ดนตรีบำบัด เป็นต้น
โดยไม่ปิดกั้นการรักษาทางแผนปัจจุบัน
ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับยารักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีอัตราการรอดชีวิตประมาณ 12% ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
และพบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มองเห็นคุณค่าในชีวิตและยอมรับกับความจริงในชีวิตได้อย่างดี

ปัจจุบันอโรคยศาล วัดคำประมงได้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และดูงาน
รวมถึงเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของสถาบันการศึกษา
และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ มีการทำ MOU เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้ดำเนินการถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยแนวทางของอโรคยศาล วัดคำประมง เพื่อเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแก่โรงพยาบาลต่างๆต่อไป(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

===============================

บทคัดย่อ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านมะเร็งสูตรวัดคำประมง
Research and Development of anti-cancer formula from
Wat Khampramong

โดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์โปสเตอร์บทคัดย่อ

PEOPLE's Foreign Affairs EP22
Phra Archan Paponpatchara Pibanpaknitee

ทางช่องNBT World English Language
177ประเทศ สนับสนุนโดยกระทรวงต่างประเทศ
และสำนักข่าวแห่งชาติ

บทความ และข่าวเผยแพร่ ปี ๒๕๕๙ อื่นๆ

 

โครงการ “มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน” (หรือมากกว่า)
ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเสื่อมทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับจิตใจของคน ทำให้คนมีปัญหาเรื่องเป้าหมายชีวิตเน้นด้านวัตถุมากเกินไป มีการใช้เวลาส่วนมากไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ เหลือเวลาน้อยมากในการประกอบคุณงามความดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนา ความซับซ้อนของปัญหาทำให้เกิดการแตกแยกเป็นปัจเจกบุคคล ต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน แต่ความมีน้ำใจของคนในสังคมไทยไม่เคยเหือดแห้ง จางหายไป และคนไทยก็มีความรู้ความสามารถมาแพ้ชาวต่างประเทศในทุกๆด้าน อีกทั้งทรัพยากรในประเทศก็มีมากมายเป็นที่ได้เปรียบกว่าชาติอื่น เช่น เรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำด้านจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผู้นำในการทำสาธารณประโยชน์มากมายทุกพื้นที่ เงินงบประมาณแผ่นดินจากการจัดเก็บภาษีก็มีมาก เพียงแต่ยังขาดการประสานเรียงร้อยการทำงานให้มีพลังมากพอที่จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมไทย คนส่วนใหญ่อยากทำความดี แต่คนๆหนึ่งจะลงมือทำความดีเป็นเรื่องที่ยาก ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมากก็เกิดความท้อใจเลิกทำความดีได้ง่าย และความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เฉพาะตน ทำแทนกันไม่ได้ ดังนั้นถ้ามีการเปิดเวทีในการทำความดีที่ทำได้ง่ายก่อนและอาศัยความต่อเนื่องของการทำความดีจากหลายๆคนเชื่อมเรียงร้อยกัน ก็จะเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ก็จะดึงดูดให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีได้มากขึ้นไปอีก
วัตถุประสงค์ :
๑.ต้องการเปิดเวทีให้คนเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.ปรับปรุงสังคมให้น่าอยู่ มีน้ำใจต่อกัน เห็นใจกัน ลดความอิจฉาริษยากัน
๓.ยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้นด้วยการบริการผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
๔.ใช้หลักธรรมในการสื่อความหมาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ "มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน" (หรือมากกว่า)
แบบฟอร์มยื่นความจำนงสมัครเป็นจิตอาสา (ไฟล์ pdf )
คู่มือจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง


The power of loveในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย การที่มีครอบครัวอันเป็นที่รัก มีคนที่รักและห่วงใย คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่มีใครอยากต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว…

กิจกรรม อโรคยศาล วัดคำประมง

กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             

กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร เดินทางมาเป็นจิตอาสา
เรื่อง "การดูแลข้อมูลและเก็บข้อมูลผู้ป่วย" ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง

วันที่ ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ส่งนิสิตนักศึกษาและอาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นจิตอาสาเยียยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หลวงตาประพนพัชร์ จิรธัมโม และอาจารย์วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล นำทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครและ
คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระราชดำริ ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เพื่อทำกิจกรรม ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง สวดมนต์บำบัด
สันทนาการและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ที่เรือนจำกลางอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)
- ทำบุญพ่อปู่ดอนขาม ณ วัดคำประมง

วันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน
ปีที่ ๑๐ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ นิมนต์หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม อาจารย์วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
และทีมงานอโรคยาศาลวัดคำประมง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ
"อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นมิตรในยุค Thailand 4.0" เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขอความอนุเคราห์ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2
มาเป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง

วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาปริญาโท สาขาสารสนเทศศาสตร์
เข้ากราบนมัสการหลวงตาประพนพัชร์ จิรธัมโม
และเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง
- Miss Marie, Miss Momlkoand The Magician form France give a magic show.
และเป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง

วันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครได้จัดงาน "มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก"
- เวลา๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. นิมนต์หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
"ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย" แนวคิดและการพัฒนาในยุคประเทศไทย 4.0 ในงาน"มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพร"
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
- วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
อบรมและสาธิตเชิงปฎิบัติการห่างไกลโรคมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จัดนิทรรศการสมุนไพรพื้นบ้าน และรับโล่องค์กรร่วมงาน บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าอาคาร ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิมนต์หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม และเรียนเชิญอาจารย์วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
เข้าร่วมประชุมโครงการนำร่องการใช้ข้อกำหนด Hospice care สำหรับประเทศไทย ณ โรงแรมนารายน์ กทม.

วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ส่งทีม แพทย์ พยาบาล เข้าศึกษาดูงานเรื่อง
"การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร" ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นิมนต์หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม และอาจารย์วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
เป็นวิทยากรบรรยายในงานมหกรรมสมุนไพรภาคอีสาน เวลา เวลา๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิมนต์หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม และเรียนเชิญอาจารย์วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
เข้าร่วมประชุมเรื่อง เสนอผลงานการศึกษาต้นทุนการจัดการบริการเพื่อคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิมนต์หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม และเรียนเชิญอาจารย์วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน Trainning OVCCA ณ กรมพัฒนาการแพทย์ไทย กทม.

วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Dr. Peter Sherwood จากประเทศออสเตรเลีย ดร.ลีเดีย จากประเทศอินเดีย
ดร.สุรีพร ธรศิลป์ จากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดินทางมาเป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม รับกิจนิมนต์เข้าร่วมประชุม
"จัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑"
เวลา เวลา๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วัดชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
- สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๔-๗ มีนาคม ๒๕๖๑

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนิสิตนักศึกษา อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง

วันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสาจำนวน ๕๐ คน
เยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

- สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
- อาจารย์วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล บรรยายเสวนาเรื่อง
"แนวทางปฎิบัติในการตายดีและสิทธิ์ในการตายดี มาตรา12"
ณ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

- ชมรมพยาบาลระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน
และเป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
- สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๑๘-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

- คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนิสิตนักศึกษา อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
- ทำบุญวันคล้ายวันเกิดหลวงตาปพนพัชร จิรธัมโม และเททองหล่อท่านธตรฏฐ์ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออก
ท่านท้าววิรุฬหก ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้ ท่านเท้าวิรูปักษ์ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตก ด้านทิศเหนือ
เวลา ๐๙.๐๐ ณ อโรคยศาลวัดคำประมง

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
- สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะพยาบาลศาสตร์
และนักศึกษาพยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานและเป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการ
Trainning การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง OVCCA ตามแนวทางอโรคยศาล วัดคำประมง


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
- สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

 

รับชม VDO ทั้งหมด


รวมหัวข้อวิทยานิพนธ์

มุมดาวน์โหลด
ดนตรีบำบัด บทสวดมนต
รายงานการ ศึกษาวิจัย
ศึกษาดูงาน
คีตะคำประมง
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๙
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๘
 
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๗
 
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๔-ปี ๒๕๕๖
 
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๓
 
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๐-ปี ๒๕๕๒