อโรคยศาลสาร

อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้ป่วย
และขับเคลื่อนด้วยการทำงานของพระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง
และจิตอาสาจากหลากหลายวิชาชีพ ด้วยแนวทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
เช่นสมาธิบำบัด การสวดมนต์ ดนตรีบำบัด เป็นต้น โดยไม่ปิดกั้นการรักษาทางแผนปัจจุบัน
ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับยารักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
เปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายถึง 90 %

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีอัตราการรอดชีวิตประมาณ 12% ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
และพบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี มองเห็นคุณค่าในชีวิตและยอมรับกับความจริงในชีวิตได้อย่างดี

ปัจจุบัน อโรคยศาล วัดคำประมง ได้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และดูงาน
รวมถึงเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของสถาบันการศึกษา
และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ มีการทำ MOU เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้ดำเนินการถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยแนวทางของอโรคยศาล วัดคำประมง
เพื่อเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย แก่โรงพยาบาลต่างๆต่อไป (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

= = = = = = = = = = = = = = =

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน สร้างโรงเรือนปลูกสมุนไพรหัวร้อยรู
สมุนไพรสูตรยอดยาวัดคำประมง เพือเยียวยารักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ธนาคาร กรุงไทย เลขบัญชี 412-0-01996-9


บทคัดย่อ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านมะเร็งสูตรวัดคำประมง
Research and Development of anti-cancer formula from Wat Khampramong
โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ โปสเตอร์บทคัดย่อโครงการ “มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน” (หรือมากกว่า)

ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเสื่อมทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับจิตใจของคน ทำให้คนมีปัญหาเรื่องเป้าหมายชีวิตเน้นด้านวัตถุมากเกินไป มีการใช้เวลาส่วนมากไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ
เหลือเวลาน้อยมากในการประกอบคุณงามความดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนา ความซับซ้อนของปัญหา
ทำให้เกิดการแตกแยกเป็นปัจเจกบุคคล ต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

แต่ความมีน้ำใจของคนในสังคมไทยไม่เคยเหือดแห้ง จางหายไป และคนไทยก็มีความรู้ความสามารถมาแพ้ชาวต่างประเทศในทุกๆด้าน อีกทั้งทรัพยากรในประเทศก็มีมากมายเป็นที่ได้เปรียบกว่าชาติอื่น เช่น เรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำด้านจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
มีผู้นำในการทำสาธารณประโยชน์มากมายทุกพื้นที่ เงินงบประมาณแผ่นดินจากการจัดเก็บภาษีก็มีมาก
เพียงแต่ยังขาดการประสานเรียงร้อยการทำงานให้มีพลังมากพอที่จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมไทย

คนส่วนใหญ่อยากทำความดี แต่คนๆหนึ่งจะลงมือทำความดีเป็นเรื่องที่ยาก ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมากก็เกิดความท้อใจเลิกทำความดีได้ง่าย
และความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เฉพาะตน ทำแทนกันไม่ได้ ดังนั้นถ้ามีการเปิดเวทีในการทำความดีที่ทำได้ง่ายก่อนและอาศัยความต่อเนื่อง
ของการทำความดีจากหลายๆคนเชื่อมเรียงร้อยกัน ก็จะเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ดึงดูดให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีได้มากขึ้นไปอีก


ภาพทีมงาน และเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อโรคยศาล วัดคำประมง

วัตถุประสงค์โครงการ “มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน” (หรือมากกว่า)
๑.ต้องการเปิดเวทีให้คนเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.ปรับปรุงสังคมให้น่าอยู่ มีน้ำใจต่อกัน เห็นใจกัน ลดความอิจฉาริษยากัน
๓.ยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้นด้วยการบริการผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
๔.ใช้หลักธรรมในการสื่อความหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ "มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน" (หรือมากกว่า)
แบบฟอร์มยื่นความจำนงสมัครเป็นจิตอาสา (ไฟล์ pdf )
คู่มือจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง


The power of love ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย การที่มีครอบครัวอันเป็นที่รัก
มีคนที่รักและห่วงใย คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่มีใครอยากต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว…


ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถาน บริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา:
กรณีอโรคยศาลวัดคำประมง สกลนคร
บทความโดย ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์


อ้างอิงCopyright (c) 2017 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
(Nursing Journal of The Ministry of Public Health )Palliative Care Forum 1/2560 Arokhayasala Khampramong Temple

กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก การอบรมจะเวียนไปจนครบ 12 เขตสุขภาพ และ กรุงเทพฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 2559-2568 รวม 10 ปี ยุทธศาสตร์การจัดการและรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย
ด้วยการรักษาแบบประคับประคอง ( OVCCA ) ถวายเป็นพระราชกุศล
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ อโรคยศาล วัดคำประมง

กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27  28  29 
 

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

-สถานีวิทยุจราจร สวพ.91 สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ สวพ91 จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์
เวลา 12.15 - 12.30 น. ทุกวันเสาร์

วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2563
-คุณจอย จากสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเป็นจิตอาสา ณ อโรคยศาลที่วัดคำประมง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

-สถานีวิทยุจราจร สวพ.91 สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ สวพ91 จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์
เวลา 12.15 - 12.30 น. ทุกวันเสาร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
สถานีวิทยุจราจร สวพ.91 สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ สวพ91 จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์
เวลา 12.15 - 12.30 น. ทุกวันเสาร์

- รศ.ดร.ภญ. อรุณพร อิฐรัตน์ นิมนต์หลวงตาที่กรุงเทพฯ


วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563
-โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
สถานีวิทยุจราจร สวพ.91 สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ สวพ91 จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์
เวลา 12.15 - 12.30 น. ทุกวันเสาร์


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
-อาจารย์และนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
-โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี เดินทางมาเป็นจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

วันที่ 4-8 มีนาคม 2563

- งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 4-8 มีนาคม 2563
-หลวงตานัดพบแพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์

วันที่ 7 มีนาคม 2563
-สถานีวิทยุจราจร สวพ.91 สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ สวพ91 จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์
เวลา 12.15 - 12.30 น. ทุกวันเสาร์

-ผู้บริหารสาธารณสุข จาก20ประเทศเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสัเนของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาลวัดคำประมง

วันที่ 8 มีนาคม 2563
-ชมรมพยาบาลระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย เชิญนางสาววิไลลักษณ์ ตันติตระกูล บรรยายเรื่อง
น้ำมันกัญชาทางการแพทย์กับการรักษาผู้ป่วยการแพทย์ทางเลือก ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2563
-อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร จำนวน 50 คนขอความอนุเคราะห์
เข้าศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ 14-15 มีนาคม 2563
-นิสิตปีที่ 3 สาขาเอกจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 57 คน ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ 14 มีนาคม 2563
-สถานีวิทยุจราจร สวพ.91 สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ สวพ91 จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์
เวลา 12.15 - 12.30 น. ทุกวันเสาร์

วันที่ 21 มีนาคม 2563
-สถานีวิทยุจราจร สวพ.91 สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ สวพ91 จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์
เวลา 12.15 - 12.30 น. ทุกวันเสาร์


วันที่ 22 มีนาคม 2563
-วันคล้ายวันเกิดหลวงตา

วันที่ 24-27 มีนาคม 2563
-กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อบรมโครงการ OVCCA ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ 28 มีนาคม 2563
-สถานีวิทยุจราจร สวพ.91 สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ สวพ91 จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์
เวลา 12.15 - 12.30 น. ทุกวันเสาร์

 

หนังสือ บทความ ที่น่าสนใจ

แนวทางปฎฺิบัติ หนังสือ หนังสือ ข้อมูลอื่นๆ งานวิจัย

บัญญัติ๑๐ประการ
แนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักการ และเหตุผล
ที่อโรคยศาล วัดคำประมงวิธีป้องกันและลด
อัตราการเกิดมะเร็ง


สูตรอาหาร ต้านมะเร็ง


Thai Herbal Medicine &
Meditation for Cancer Healing


สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง

PDF format 1.31 MB
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รายงานการศึกษาวิจัย
การเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ที่อโรคยศาล ตั้งแต่
ปี
2551-ปัจจุบัน